Sosyal Güvenlik Programı-Ders İçeriği

I. YARIYIL

DERS KODU

 

DERSİN ADI

TOPLAM SAAT Ulusal Kredi

AKTS Kredisi

ASG 101 Hukuk Bilimine Giriş (Z) 3 3 3
Kısa Ders İçeriği
Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk doldurma, yorum ve takdir yetkisi, hakların kazanılmasında iyi niyetin rolü, dürüstlük kuralı, kişiler hukuku, gerçek ve tüzel kişiler, hak ve fiil ehliyeti, hukukun dalları, hukuk ve kanun, kanunların yapılması, uygulanması, hukuksal kişilik, kişiliğin başlangıcı ve sonu, hak ve fiil ehliyetleri; hak ve borç kavramları, borç ilişkisi ve sorumluluk, hakların kazanılması ve kaybedilmesi.
ASG 103 Genel Muhasebe  (Z) 3 3 3
Kısa Ders İçeriği
Muhasebeye giriş, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş ilkeler, bilanço hesapları, gelir tablosu hesapları hakkında bilgiler, muhasebenin denkliği tek ve çift taraflı kayıt sistemi, tek düzen hesap planı, muhasebede iş akışı ve işleyiş kuralları (defter ve belgeler), nakit hareketleri ve muhasebeleştirilmesi, menkul kıymet hareketleri ve muhasebeleştirilmesi, mal hareketleri ve muhasebeleştirilmesi, katma değer vergisi ve muhasebeleştirilmesi, ticari alacaklar, ticari borçlar ve muhasebeleştirilmesi, depozito teminat ve avans işlemleri, ücret bordrosu ve muhasebeleştirilmesi, duran varlık işlemleri ve muhasebeleştirilmesi, gelir-gider hesapları ve muhasebeleştirilmesi, maliyet hesapları ve kapatılması, özellikli hesap ve işlemler, hatalı kayıtların düzeltilmesi
ASG 105 İktisada Giriş (Z) 3 3 3
Kısa Ders İçeriği
İktisat biliminin tanımı, kapsamı ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, Toplumların ana iktisadi sorunları, Ana iktisadi sorunlar ve iktisadi sistemler, Fiyat teorisine giriş: Talep ve arz, Tam rekabette piyasa dengesi, Arzı ve talebi etkileyen malın fiyatı dışındaki faktörler ve elastikiyet , Tam rekabette piyasa dengesi, Arzı ve talebi etkileyen malın fiyatı dışındaki faktörler ve elastikiyet, Devletin fiyatlara müdahalesi, Tüketici Teorisi: Eş marjinal fayda ilkesi ve tüketici dengesi, Farksızlık analizi ve tüketici dengesi, Üretici Teorisi, maliyetler, Üretici Teorisi, gelirler, Tam ve eksik rekabet piyasalarında kısa ve uzun dönem firma dengesi.
ASG 107 Genel İşletme (Z) 2 2 2
Kısa Ders İçeriği
İhtiyaç ihtiyaç-işletme ilişkisi işletme kavramı, işletmeciliğin diğer bilim dalları ile ilişkisi, işletmelerde izlenen temel amaçlar, işletmeciliğin temel ilkeleri, işletmelerin sorumlulukları ve girişimcilik, büyümenin önemi, büyüklük kriterleri, büyüme şekilleri, küçük ve orta boy işletmeler, çok uluslu işletmeler, işletme türleri, yasal yapılarına göre işletmeler, işletmeler arası anlaşma ve birleşmeler, kapasite kavramı, işletmenin kuruluş çalışmaları ve kuruluş yeri seçimi, işletmenin maliyetleri ve işletmenin gelirleri, yönetimin tanımı, geleneksel yönetim yaklaşımı, çağdaş yönetim yaklaşımları, yönetimin alt işlevleri, organizasyon kavramı, finansman kavramı, finansal analiz, planlama ve denetim, finansman kaynakları, muhasebe işlevi, üretim işlevi, pazarlama işlevi, insan kaynakları işlevi, halkla ilişkiler işlevi.
ASG 109 Sosyal Güvenliğe Giriş (Z) 3 3 4
Kısa Ders İçeriği
Sosyal güvenlikte temel kavramlar, SGK kurumsal yapısı ve tek çatıda sigortalıların statüsü, Sosyal Güvenlik Kurumları ve sigorta kolları, sosyal güvenlik reformu öncesinde Türkiye’de sosyal güvenlik kurumları, sosyal güvenlik reformu sonrasında Türkiye de sosyal güvenlik kurumları, kimler sigortalı sayılırlar, kimler 4/A kapsamında sigortalı sayılmazlar, iş ve sosyal güvenlik hukukunun kaynakları.
ASG 111 Matematik (Z) 2 2 3
Kısa Ders İçeriği
Doğal Sayılar- Tam Sayılar, Bölünebilme- OBEB-OKEK, Rasyonel Sayılar, Reel Sayılar- Mutlak Değer, Üslü İfadeler, Köklü İfadeler, Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma, Denklemler ve Denklem Sistemleri, Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri, Fonksiyonlar, Logaritma, Türev, Türevin İktisada Uygulanması.
ATA 101 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I (Z) 2 2 1
Kısa Ders İçeriği
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
TDİ 101 Türk Dili I (Z) 2 2 1
Kısa Ders İçeriği
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü’l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe’nin ses özellikleri, Türkçe’nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
YDİ 101 Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Z) 4 4 1
Kısa Ders İçeriği
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can’t, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
ASG 113 Psikoloji (Z) 0 0 3
Kısa Ders İçeriği
Dersin temel amacı psikoloji’nin ne olduğu, temel konuları, kavramları, ilgi alanları hakkında bir anlayış oluşturmak, daha sonraki yıllarda daha ayrıntılı olarak görecekleri konular üzerinde bir aşinalık oluşturmaktır. Bu amaçlarla, psikolojinin tarihsel gelişimi, araştırma yöntemleri, duyum ve algı, öğrenme, bellek, motivasyon, gelişim, kişilik kuramları psikopatoloji konularına yer verilecektir.
ASG 115 Sosyal Hizmete Giriş (S) 2 2 3
Kısa Ders İçeriği
Sosyal hizmetin tanımı, temel kavramları ve yaklaşımları. Dünyada ve Türkiye’de sosyal hizmetin tarihsel gelişimi. Ortak insan gereksinmeleri ve sosyal hizmetin temel öğeleri, sosyal hizmet müdahalesi incelenmektedir.
ASG 117 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı (S) 2 2 3
Kısa Ders İçeriği
Toplumsal yapı kavramı ve tanımı, Osmanlı toplum yapısı farklı disiplinlerin yaklaşımları, Osmanlı toplum yapısı hakkında farklı kavramsallaştırmalar: Asya tipi üretim tarzı (ATÜT), Feodalite, kopuş ya da süreklilik tartışmasının toplumsal yapı bağlamında yorumları, Cumhuriyet döneminde Türkiye’de toplumsal yapı, siyasal yaklaşımların Cumhuriyet dönemi toplumsal yapısı üzerindeki etkileri, kültür bağlamında Türkiye’nin toplumsal yapısı, Türkiye’de aile yapısı, kentsel yapı, nüfus yapısı incelenmektedir.
ASG 119 Örgütsel Davranış (S) 2 2 3
Kısa Ders İçeriği
Örgütsel davranışın bilimsel temelleri, örgütsel davranışın tarihsel gelişimi, araştırma teknikleri, örgüt içinde birey ve kişilik, tutumlar ve iş tatmini, bireysel farklılıkların temelleri biyografik karakteristikler yetenekler ve öğrenme, örgüt kültürü, örgütlerde grup ve süreçleri, örgütlerde grupla çalışma teknikleri ve katılımlı yönetim, örgütlerde güdüleme süreci ve kuramları, örgütlerde liderlik ve kuramları, örgütlerde çatışma, örgütlerde stres ve yönetimi, örgütsel çevre ve teknoloji, örgütsel değişme, geliştirme, takım çalışmaları, örgütlerde güç ve politika, örgütlerde etik davranışlar, yönetimi ve kontrolü. İletişim, iletişim çeşitleri, iletişim modelleri, kişilerarası iletişim, topluluk içi iletişim, etkin iletişim, kitle iletişiminde yararlanan araçlar incelenmektedir. toplumsal yapısı, Türkiye’de aile yapısı, kentsel yapı, nüfus yapısı incelenmektedir.

II.YARIYIL

ASG 104 Anayasa Hukuku (Z) 2 2 2
Kısa Ders İçeriği

Devlet Çeşitleri, Anayasa Çeşitleri, İnsan Hakları Kavramı, Çoğulculuk ve Siyasal Katılım, Totaliter, Otoriter ve Demokratik Sistemler, Siyasal Partiler ve Seçim

Sistemleri, Kuvvetler Ayrımı ve Hükümet Sistemleri, 1921-1924-1961 ve 1982 Anayasa’larının Temel İlkeleri, Yasama, Yürütme, Yasama ile Yürütme Arasındaki İlişkiler

ASG 102 Mikro İktisat (Z) 3 3 3
Kısa Ders İçeriği

Tüketici davranışları ve tüketim analizi, üretici davranışları ve üretim -maliyet analizi, arz ve talep, arz-talep esneklikleri, fiyat analizi ve fiyat oluşumunun sonuçları incelenmektedir.

ASG106 Makro İktisat (Z) 2 2 4
Kısa Ders İçeriği

Makro ekonomide kullanılan modellerin analiz edilebilmesi için gerekli olan temel metodolojik araçlar tanıtılmaktadır. Üretim, istihdam, işsizlik, faiz oranları, enflasyon ve toplam talep gibi temel makro ekonomik değişkenler çeşitli makro ekonomi düşünce okulları açısından incelenmektedir.

 

ASG 108 Sosyal Politika (Z) 3 3 4
Kısa Ders İçeriği

Sosyal politikanın tarihi gelişimi, sosyal politikanın kapsamı, konuları ve tanımı, sosyal politika bilim dalının akademik temelleri, sosyal politika bilim dalının önemi, endüstri devrimi ve etkileri, işçi sınıfının doğuşu, Türkiye’de sosyal politikanın tarihsel gelişimi, ücretler, çalışma koşulları, istihdam, toplu sözleşme, sendikalar, sosyal güvenlik, sosyal politikalara konu olan kesimlerin sayısal çokluğu, sosyal politikalara konu olan kesimlerin niteliği, sosyal politikaların gelişmişlik düzeyinin sosyal hukuk devleti ilkesinin bir göstergesi olması, sosyal problemler ve sosyal politika sorunlarına yönelik çağdaş tartışma konuları, sosyal refah politikası, seçilmiş bölgelerde sosyal politika oluşumunu etkileyen sorun ve stratejiler incelenmektedir.

ASG 110 Sosyoloji (Z) 2 2 4
Kısa Ders İçeriği
Sosyolojinin Tanımı, Sosyolojinin Tarihçesi, Sosyolojinin Amacı, Toplumsal Olay ve Olgular, Sosyoloji’nin Diğer Bilimlerle İlişkisi, Toplumsal Yapı.
ASG 112 Çalışma Psikolojisi (Z) 0 3 3
Kısa Ders İçeriği

Bilgi Çağında Çalışma Yaşamı, Örgüt Kültürü, Çalışma Yaşamının Kalitesi, Motivasyon, İş Tatmini, Performans, Liderlik ve Çalışma Psikolojisi, Örgütsel Adalet ve Çalışma Psikolojisi, Örgütsel Stres Kaynakları ve Stres Yönetimi.

     ASG114 Karşılaştırmalı Sosyal Güvenlik Sistemleri(Z) 0 3 4
Kısa Ders İçeriği

Dünyadaki Sosyal güvenlik Sistemleri ile Ülkemizdeki yürürlükte olan Sosyal Güvenlik Sistemi Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar.

ASG 120 İletişim (S) 2 2 3
Kısa Ders İçeriği
İletişim Tanımları, İletişimin Amaçları, İletişimin Türleri Ve Özellikleri, İletişimin Öğeleri, İletişim, Süreçlerinin Aşamaları, İletişimi Türleri, İletişim Engelleri, Sözlü İletişim.

ASG 116 Sigorta Pazarlaması (S) 2 2 3
Kısa Ders İçeriği

Pazarlama araçları, satış tahminleri, Pazar hedefleri, pazarlama hizmetleri, uluslar arası pazarlama gibi faaliyetleri içeren pazarlama stratejilerinin belirlenmesi, Pazar Tanımı ve Sigortaya yaklaşım, Türkiye’de Sigorta Pazarının incelenmesi Sigorta İstihsalciliği- Sigorta Pazarlamasında Başarılı Olmanın Yolları incelenmektedir.

ASG 118 Sosyal Hizmet Kuramı (S) 2 2 3
Kısa Ders İçeriği

Sosyal hizmetin tanımı, temel kavramları ve yaklaşımları. Dünyada ve Türkiye’de sosyal hizmetin tarihsel gelişimi. Ortak insan gereksinmeleri ve sosyal hizmetin temel öğeleri, sosyal hizmet müdahalesi incelenmektedir.

III. YARIYIL

ASG 209 Kamu Maliyesi (Z) 2 2 2
Kısa Ders İçeriği

Kamu maliyesinin inceleme alanı, maliye biliminin diğer bilim dalları ile bağlantıları, maliyenin tarihsel gelişimi ve ayrı bir bilim dalı olarak ortaya çıkışı, günümüzde devletten beklenen görevler, kamu kesiminde gerçekleşen ekonomik faaliyetlerin temel özellikleri, kamu kesimince üretilen mal ve hizmetler,  kamu kesimi üretici birimleri, kamu harcamaları kamu gelirlerine ait temel bilgiler, Türk mali yönetiminin gelişimi, Türkiye’deki kurumsal yapısı, Maliye Bakanlığı’nın teşkilat yapısı ve görevleri hakkında bilgiler verilmektedir.

ASG 203 Bireysel İş Hukuku (Z) 3 3 3
Kısa Ders İçeriği

İş hukuku dersi bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku adı altında iki farklı başlık altında öğretilmektedir. Bireysel iş hukuku dersinin içeriğinde, genel olarak iş hukukunun konusu, niteliği, iş hukukunun hukuk sistemi içindeki yeri, iş hukukunun tarihsel gelişimi, iş hukukundaki düzenlemelerin özellikleri ve bu hukuki kaynaklar arasındaki ilişkiler, iş hukukunda başvurulan temel ilke ve düşünceler, uluslararası iş hukuku ve uluslararası iş hukuku örgütleri, iş hukuku ile ilgili devlet organları, yaptırımlar, iş hukukunun işçi-işveren- işveren vekili-alt işveren- işyeri-işletme gibi temel kavramları, 4857 sayılı İş kanunu ve diğer iş kanunlarının kapsamı, iş sözleşmesinin özellikleri, iş sözleşmesinin tanımı-unsurları-nitelikleri-türleri, iş sözleşmesinde tarafların hak ve borçları, iş sözleşmesinin sona ermesi (iş sözleşmesinin fesih dışında sona ermesi, süreli fesih, iş güvencesi, haklı nedenle fesih), iş sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları, işin düzenlenmesi, çalışma süreleri, dinlenme süreleri, iş sağlığı ve işçi güvenliği, iş yargısı incelenmektedir.

ASG 205 Çalışma Ekonomisi (Z) 3 3 3
Kısa Ders İçeriği
Emek talebi ,emek talebini etkileyen faktörler ,kısa dönem tam rekabetçi firmada emek talebi ,kısa dönem eksik rekabet şartlarında firmaların emek talebi ,uzun dönem emek talebi ,emek talep esnekliği (Hicks-Marshall kanunları),emek piyasasında denge, rekabet ve kurumlar ,ücretlerin bünyesi ,gelir dağılımı emeğim milli gelir içindeki payı ,verimlilik, emek verimliliği ücretler, fiyatlar ve istihdam, istihdam ve işsizlik ,gelişmekte olan ülkelerde işsizlik ,ücretler ve enflasyon ,gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyüme ve emek konularını incelemektedir.

 

ASG 207 İş Sağlığı ve Güvenliği (Z) 2 2 3
Kısa Ders İçeriği
İş güvenliği ve işçi sağlığının tanımı, işçi ve işveren açısından önemi, işçi sağlığının ve iş güvenliğinin yönetimi, iş güvenliği ve İş gören sağlığı (koruma) işlevinin insan kaynakları yönetiminin diğer işlevleri ile ilişkisi, iş sağlığının sosyal boyutu, işyerinde tutulması zorunlu sağlık raporları ve belgeler, işyerinde meslek hastalıklarını oluşturan fiziksel ve kimyasal faktörler, sosyal güvenlik kurumu mevzuatına göre sağlık mevzuatı, işyerinde ortak sağlık birimi, gürültünün, titreşimin sağlığa etkileri ve önlemleri, işyerinde gürültü haritasının düzenlenmesi, iş ortamında tozlar, gazlar ve etkileri, işyerinde sağlık açısından hijyen ve temizlik, gıda endüstrisinde iş hijyeni, enerji ve ağırlık kontrolü, dengeli beslenme,  yaşam boyu spor.
ASG 201 Sosyal Güvenlik Hukuku 1 (Z) 4 4 4
Kısa Ders İçeriği

Sosyal güvenlik hukuku dersinde, sosyal güvenlik kavramı, sosyal güvenliğin çağdaş eğilimleri ve boyutları, Türk sosyal güvenlik hukukunda primli rejim (işçilerin sosyal güvenliği), sosyal sigorta türleri, memurların sosyal güvenliği, bağımsız çalışanların sosyal güvenliği, sigortalı hizmetlerinin birleşmesi, bireysel emeklilik ve yatırım sistemi, Türk sosyal güvenlik hukukunda primsiz rejim konuları işlenmektedir.

ASG 211 Sosyal Güvenlik Kurumu ve Elektronik Devlet (S) 2 2 3
Kısa Ders İçeriği

Devlet iş süreçlerinin siber ortama taşınması anlamına gelen e-devlet kavramının öğrencilere tanıtılması amaçlanmaktadır. Ders kapsamında, e-devlet’in tanımı ve kapsamı, devlet iş süreçlerinin siber ortama taşınma kriterleri, e-devlet sürecinin avantajları ve ülkelere etkileri, e-devlet projelerinde başarılı olmak için dikkat edilmesi gereken hususlar ile gelecekte uygulanacak e-devlet projeleri ele alınacaktır. Ayrıca, dünyadaki ve Türkiye’deki başarılı e-devlet projeleri de incelenecektir

ASG 213 Borçlar Hukuku (S) 2 2 3
Kısa Ders İçeriği
Borç kavramı ve borçlar hukukuna ilişkin kavramlar Borçlar Kanunu temel alınarak öğrenciye genel bilgilerin verilmesinden ardından borcun kaynakları bahsine geçilecektir. Sözleşme, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme ana başlıkları altında her bir kavram ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Sözleşmenin kurulması, unsurları, geçerlik şartlarının belirlenmesi, irade sakatlıkları ve yaptırımları, sözleşmenin şekil şartları, temsil konularının yanı sıra, haksız fiil konusunda genel olarak haksız fiil sorumluluğu, hukuka aykırılık, zarar kavramları ve kusursuz sorumluluk halleri ders kapsamındadır.
ASG215 Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar (S) 2 2 3
Kısa Ders İçeriği

Kamu yönetiminin görevleri, kamuda stratejik yönetim, yeni kamu yönetimi anlayışı, kamu yönetiminde yönetişim yaklaşımı, post bürokratik kamu yönetimi, kamu yararı anlayışında değişim, kamu yönetiminde yeni yaklaşımlar, modeller ve perspektifler incelenmektedir.

ASG217 İcra ve İflas Hukuku (S) 2 2 3
Kısa Ders İçeriği
İcra-İflâs hukuku temel bilgileri (organlar, şikâyet, icra harç ve giderleri, icra takibinin tarafları) genel giriş bilgisi olarak öğretilmektedir. Bu temel bilgilerin öğrenilmesi, icra takibinin sonraki aşamalarının öğrenilmesi ve tamamlanması açısından önemlidir. Temel bilgilerin öğretilmesi aşamasını cüzi icra takibinin yolları olan ilâmsız (genel haciz yoluyla takip, kambiyo senetlerine özgü haciz takip yolu ile takip ve kiralanan taşınmazların tahliyesi), ilâmlı, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ilâmlı veya ilâmsız takip yolları, bu takip yolları içinde karşılaşılabilecek olan müesseselerle (tebligat, süreler, ödeme-icra emri, ödeme emrine itiraz, menfi tespit ve istirdat davaları, haciz, mal beyanı, borcun taksitle ödenmesi hacizde istihkâk davaları) görülmesi izlemektedir. Bunu takiben ise külli icra hukuku adı altında iflâs hukuku işlenmektedir. İflâsa ilişkin olarak, iflâs teşkilatı, iflâs yolları (genel iflâs yoluyla takip ve kambiyo senetlerine özgü iflâs yoluyla takip), takipsiz iflâs, iflâsın ertelenmesi, iflâsın hukuki sonuçları, iflâsın tasfiyesi, kapatılması ve kaldırılması konuları işlenmektedir. Öğrenciler iflâs hususunda kimlerin iflâs edebileceğini, bunun sonuçlarını, iflâsın takipli ya da takipsiz yapılmasına göre iflâs kararı verilmesi ve bunun borçlu ile alacaklıları nasıl etkilediğini bu aşamada incelenmektedir.
ASG 219 Sosyal Psikoloji(S) 2 2 3
Kısa Ders İçeriği

Sosyal psikolojinin temel kavramlarına ve kuramlarına giriş yapmak ve sosyal psikoloji alanındaki egemen bilimsel paradigmanın sorunlarına, eleştirel sosyal psikolojinin olanaklarına değinmek bu dersin amacını oluşturmaktadır.

ASG 221 Sosyal Hizmet Mevzuatı(S) 2 2 3
Kısa Ders İçeriği
Sosyal hizmetin tanımı, temel kavramları ve yaklaşımları. Dünyada ve Türkiye’de sosyal hizmetin tarihsel gelişimi. Ortak insan gereksinmeleri ve sosyal hizmetin temel öğeleri, sosyal hizmet müdahalesi incelenmektedir.
ASG 229 İnsan Hakları (S) 2 2 3
Kısa Ders İçeriği
İnsan hakları evrensel beyannamesinin doğuşu ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin oluşumunun tarihsel boyutu, insan hakları düşüncesinin gelişimi, genel hükümler ve kişisel hak ve özgürlükler, Dünyada ve Türkiye’de insan hakları uygulamaları, insan hakları teşkilatları ve bu teşkilatların işleyişi incelenmektedir.
ASG 231 Diksiyon ve Güzel Konuşma(S) 2 2 3
Kısa Ders İçeriği

Söyleyiş(Diksiyon)biçimlerinin düzenlenmesi ile anlaşmanın doğru olmasını sağlamak. Anlama ve anlatımda söyleşinin önemini vurgulamak, konuşma sesini geliştirmek.

IV. YARIYIL

IKT 230 Türkiye Ekonomisi(Z) 3 3 3
Kısa Ders İçeriği

Tarihsel Gelişme: Osmanlıdan Kalan, Tarihsel Gelişme: Kuruluş Yılları, Tarihsel Gelişme: Devletçilik ve Sonrası, Tarihsel Gelişme: Toplumsal Dönüşüm, Planlı Gelişmenin Dayanakları, Ekonomi Politikasında Dönüşümler, Sektörel Gelişmeler, Dünya Ekonomisinde Türkiye, Makro Ekonomik İstikrarsızlık, 21. Yüzyıla Bakış

ASG 212 Sosyal Güvenlik Sosyolojisi (S) 2 2 3
Kısa Ders İçeriği

Sosyal güvenlik ve sosyal güvenlik sosyolojisinin kavramsal çerçevesi, sosyal güvenlik, sosyoloji ve sosyal güvenlik sosyolojisinin gelişim süreci, yöntemleri ve sosyal sorun ile ilişkileri, sosyal güvenlik sosyolojisinin ilgi alanları olarak, sağlık, aile, yaşlılık ve yoksulluk konuları sosyal sorun alanları, insan kavramı, yaşam süreci ve temel insan gereksinimleri, sağlık ve hastalık kavramı, davranışı ve sağlığı etkileyen etmenler.

ASG 214 Vergi Hukuku (S) 2 2 3
Kısa Ders İçeriği

Vergi hukukunun konusu, vergi hukukunun kaynakları, vergi hukukunun diğer hukuk dallarıyla ilişkisi, vergi kanunlarının yer, zaman ve anlam bakımından uygulanması, vergi mükellefi ve vergi sorumlusu, vergi hukukunda süreler ve vergiyi doğuran olay, verginin tarhı ve verginin tahakkuku, verginin tebliğ edilmesi ve tahsili, vergi borcunu ortadan kaldıran nedenler, vergi hukukunda süreler, mükellefin ödevleri, vergi idaresinin teşkilat yapısı ve vergi idaresinin mükellefi denetleme yolları, vergi suç ve cezaları, cezaların kesilmesi, ödenmesi ve kalkması, vergi yargısında idari çözüm yolları, vergi yargısı ve yargılama süreci.

ASG 216 Sosyal Hizmet ve Bakım (S) 2 2 3
Kısa Ders İçeriği
Sosyal hizmetin tanımı, temel kavramları ve yaklaşımları. Dünyada ve Türkiye’de sosyal hizmetin tarihsel gelişimi. Ortak insan gereksinmeleri ve sosyal hizmetin temel öğeleri, sosyal hizmet müdahalesi

 

 

ASG 220 Engellilere Sosyal Hizmet (S) 2 2 3
Kısa Ders İçeriği

Engellilerle Sosyal Hizmet Dersi kapsamında, engelli tanım ve kavramları, engel türleri, engelliğin toplumsal dağılımı, demografik özellikleri, engellilere yönelik rehabilitasyon hizmetleri, bakım hizmetleri, engellilerin sorunları ve hakları, engelli ailesi ve temel sorunları Türkiye’de engellilere yönelik düzenlemeler ve politikalar ile sosyal hizmet bilim ve mesleğinin engellilik sorununda üstlendiği işlev konuları ele alınır.

 

ASG 232 Protokol ve Görgü Kuralları(S) 2 2 3
Kısa Ders İçeriği

Protokol ve görgü kurallarını bilmek, bireye sosyal faaliyetlerinde ve iş yaşamında rahatlık sağlar, bireyin kendine olan güvenini dışa yansıtmasına imkan verir. Bu suretle, bireyin kolay, rahat ve uzun ömürlü iletişim kurmasına hizmet eder.

ASG 222 Meslek Etiği (S) 2 2 3
Kısa Ders İçeriği

Etik ve ahlak kavramları, Etik sistemleri, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler, Meslek etiği, Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçları, Sosyal sorumluluk kavramı

 

ASG 218 Aile ve Çocuklarla Sosyal Hizmet  (S) 2 2 3
Kısa Ders İçeriği
Değişen toplumda aile, aile politikaları program ve projeler. Aileler arası problemler, aile içi şiddet, eş ve çocuk istismarı, boşanma ve ayrılık, evden kaçma ve terk, ailede kayıp, bütüncül müdahaleler, tedavi ve rehabilitasyon konuları incelenmektedir

ASG 224

Girişimcilik (S) 2 2 3
Kısa Ders İçeriği

Girişimcilik Kavramı ve Ortaya Çıkışı, Küçük işletme Çeşitleri, Küçük işletmelerin Kuruluş Süreleri, Küçük işletmelerde Yönetim, Üretim, Pazarlama ve Finansman, Küçük işletmelerin,  Sorunları ve Çözüm Yolları

ASG 226 Davranış Bilimleri (S) 2 2 3
Kısa Ders İçeriği

Grupların yapısı ve dinamiği, sosyal etki uyma-uymama davranışları, tutumlar, iletişim, algılama, davranışçı ve bilişsel öğrenme kuramları, motivasyon (güdüleme), inandırma ilkeleri.

ASG 228 Kadına Sorunları ve Sosyal Hizmet-(S) 2 2 3
Kısa Ders İçeriği
Hemen hemen bütün toplumlarda nüfusun yarısını oluşturan kadınların yaşadığı sorunların farkındalığını öne çıkarmak, kadın sorunları ile ilgili çalışmalar yapmaktır. Bu dersin sonunda öğrenciler toplumsal cinsiyet farklılıklarını, Kadınların kırsal kesimdeki çiftlik işlerinden profesyonel alanlara kadar uzanan mesleklere artan oranlarda katılımında yaşanan problemleri, Kadının işiyle ilişkili olarak fiziksel, zihinsel ve ekonomik durumunun iyileştirilmesini, onun işgücüne katılımını etkileyen sosyo-ekonomik- kültürel faktörleri, ailenin dışındaki yükümlülüklerini genişletirken yüklendiği rollerin gözden geçirilmesini ve bütünleştirilmesini, bunların aile üzerindeki etkilerini ve diğer felsefi, psikolojik ve politik etkenlerin neler olduğunu karşılaştırmalı olarak anlayarak, yorumlayabilecektir. Birçok ülkede olduğu gibi, toplumumuzda da kadın olmak hayatın birçok alanında engellerle karşılaşmak demektir, bu bağlamda kadının toplumdaki yeri konusunda eleştirel değerlendirme becerisi kazanırlar.